Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη του φακέλου της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου σας.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου είναι ο φάκελος στον οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των κτιρίων, αυτοτελών ή διηρημένων ιδιοκτησιών μαζί με τα στοιχεία των ιδιοκτητών, το ΚΑΕ Κ, το ιστορικό αλλά και το περιεχόμενο των οικοδομικών αδειών, την ενεργειακή κλάση των κτιρίων, τις δηλώσεις ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, τον τύπο στατικού ελέγχου της κατασκευής και τα τοπογραφικά στοιχεία του οικοπέδου ή γηπέδου, για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας τηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο το οποίο εποπτεύεται από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και συνδέεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) με την βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και την ΔΕΗ. Έτσι παρέχεται στην Πολιτεία η ευχέρεια της διασταύρωσης και ελέγχου όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Τα δικαιολογητικά για τη καταχώρηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου Σύμφωνα με τον ν.4495, ειναι τα εξής :

  • Μελέτη κατανομής δαπανών κτηρίου (αν υπάρχει).
  • Πίνακας χιλιοστών (αφορά κοινόχρηστους χώρους ή αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία).
  • Π.Ε.Κ. (αν έχει εκδοθεί).
  • Π.Ε.Α. 
  • ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α  ή/και την μελέτη στατικής επάρκειας ή/και την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου (αν ζητηθεί).
  • Κατόψεις , τη μελέτη προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων ή ΑμεΑ και τις χαρακτηριστικές όψεις και τομές (αν απαιτείται).
  • Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων απί αυθαιρέτων.
  • Το στέλεχος (και τις ενημερώσεις/αναθεωρήσεις) της Αδειας Δόμησης .