Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. (Αρθρο 14) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων:

  1. Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου , σε μία κλίμακα ενεργειακής κατανάλωσης από το Α+ έως το Η . 
  2. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
  3.  Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.
  4.  Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.

Τελος , το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

www.kenak.gr/pea.htm

 

Δικαιολογητικά για την έκδοση Π.Ε.Α. :

  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  • Οικοδομική άδεια οικοδομής, εφόσον η άδεια είναι μετά το 1983
  • Δήλωση τακτοποίηση αυθαιρέτου χώρου, εφόσον υπάρχει
  • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα, εφόσον υπάρχει
  • Κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ) ή δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου
  • Κάτοψη χώρου

Στην συνέχεια κατόπιν αυτοψίας μας στον χώρο εκδίδουμε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.